اضافه کردن مقر نظامی
اضافه کردن دوربین
اضافه کردن فراخوان
مهم: هیچ وقت به مکان دقیق با کسی قرار نگذارید.