مزدور

فرمانده پلیس امنیت قائم شهر

Card image

حسین اکبر زاده

حسین اکبر زاده فرمانده پلیس امنیت قائم شهر دستور تیر اندازی به مردم معترضِ قائم شهر رو داد که باعث قتل معترضین شد

شماره تماس :
ایمیل :
آدرس :
وبسایت :
منبع :

اضافه کردن مزدور بعدی