مزدور

کادر مدرسه

Card image

فریبا کریمی

بچه های مدرسه تحصن کردن و از سمت کادر مدرسه و نماینده آموزش و پرورش تهدید شدن خانم رهنما معاون مدرسه عکس مهسا امینی کار شاه کرمی رو پاره کرد

شماره تماس : 09112148574
ایمیل :
آدرس :
وبسایت :
منبع : Twitter-Papillon

اضافه کردن مزدور بعدی