مزدور

مامور گشت ارشاد دستگیری مهسا امینی

Card image

پرستو صفری

پرستو صفری، متولد سال ۱۳۶۵ در کرمانشاه (۳۶ ساله) ماموری است که جلوی مهسا امینی در خیابان گرفته است. شماره ملی : ۳۲۵۸۴۶۱۶۷۸ تولد: ۴/۷/۱۳۶۵ پدر: احمد مادر: ثریا متولد : تهران شماره شناسنامه: ۵۵۰۳

شماره تماس :
ایمیل :
آدرس :
وبسایت :
منبع : https://www.iranintl.com/en/202210025867

اضافه کردن مزدور بعدی