مزدور

رانتخواری، فساد و پولشویی توسط حسین شمخانی پسر بزرگ علی شمخانی

Card image

حسین شمخانی

حسین شمخانی پسر بزرگ علی شمخانی که در کنار خانواده که هر کدام صاحب چندین آپارتمان چند هزار ملیاردی هستند , صاحب چندین شرکت بزرگ کشتیرانی هستند. طبق اطلاعات فیسبوک ایشان فارغالتحصیل دانشگاه Lebanese american university است. آقای حسین شمخانی در پوشش آقای علی رهبرمدنی )به عنوان مالک کشتیها و مدیر بخشهای متعددی از مجموعه( به رانتخواری، فساد و پولشویی میپردازد . با مال کیت پسران علی شمخانی، دبیر شورای عا لی امنیت ایران به دلیل نقض » ادمیرال « متعلق به شرکت ،» کابل « کشتی مدارک در سال ۱۴۰۰ در هند متوقف شد . نقص مدارک و حرکت با پرچم کشور دیگر همراه با تو یی ت علی شمخانی، نشان میدهد که ای ن کشتی با مساله دور زدن جان و آبرو مایه میگذاریم. ناگفتهها بماند برای « از » زخم تحریم « تحریمها مرتبط بوده است. شمخانی نوشت که برای التیام ». بعد حال شرکتهایی که این مسولین فاسد کشور به بهانه دور زدن تحریمها برای ” التیام زخم تحری م ” راه اندازی کرده اند را با جزیات در پایین برای شما لیست کردیم مهم ترین شرکت آنها DRACO BUREN است. آنها کشتی های زیادی را با استفاده از ای ن شرکت به ایالات متحده می فرستند شرکت حمل و نقل DRACO BUREN: ایمیل پشت یبان این شرکت [email protected] آدرس وب سایت draco-buren.com آدرس وب سایت سیستم مدیر یت کشتی ها draco-buren.cloudfleetmanager.com آدرس: 1 maritime square, #09-59, harbourfront centre, Singapore- 099253 کشتی های این شرکت : Avni/ Bigli/ Corn/ Dragon ball/ Goofy/ Hakuna matata/ Hope1/ Ianthe/ Moana/ Mogly/ Pinocchio/ Pumba/ Rantanplan/ Sapodilla/ Simba/ Snoopy/ Sonic/ Timon/ Tin Tin/ Xante/ Yogi CRIOS SHIPPING COMPANY ایمیل پشت یبان این شرکت عبارت است از : [email protected] و [email protected] آدرس وب سایت criosshipping.com آدرس وب سایت سیستم مدیر یت کشتی ها crios.cloudfleetmanager.com آدرس دفتر: office 403, Maze tower, near to DIFC metro station, Sheikh Zahed road Dubai UAE کشتی های این شرکت: Ace/ Aeolus/ Artemis gas/ Bia/ Calypso gas/ Cape gas/ Ianthe/ Cerus/ Dhanu/ Fabino gas/ Godavari/ Gemma/ Hecate/ Ikra/ Kailash/ Kratos/ Larisa/ Nadia/ Nereides/ Oceanus gas/ Ouranos/ Penna/ Pontus/ Sea Anchor/ Sea Castle/ Sea Cruiser/ Sea mark/

شماره تماس :
ایمیل :
آدرس :
وبسایت :
منبع : https://t.me/anonopiran

اضافه کردن مزدور بعدی