مزدور

عامل تیراندازی به مردم شهر کلوکاه مازندران

Card image

عبدالعلی کلبادی نژاد

عبدالعلی کلبادی نژاد اولین سرکوبگر و عامل تیراندازی به مردم شهر کلوکاه مازندران در شهریور ۱۴۰۱. فرزند پاسدار عبدالحسین کلبادی نژاد. مالک دفتر پیشخوان:‌گلوگاه خیابان ۱۷ شهریور . کاندیدا شورا شهر دوره ششم . مدیریت پست بانک باجه کلباد. مدیر عامل شرکت چلوجوجه گلوگاه برادران کلبادی ثبت 565 .

شماره تماس :
ایمیل :
آدرس :
وبسایت : https://www.instagram.com/abdolalikolbadi.68/
منبع : https://www.instagram.com/p/CjozZrCLazb

اضافه کردن مزدور بعدی