مزدور

اطلاعاتی سپاه در نروژ دستگیر شد

Card image

مهدی جنت دوست

پسر ابراهیم جنت دوست یکی‌ از اعضای سپاه تروریستی پاسدارن در نروژ بر اساس ماده ۱۸۵ این کشور متهم شد.

شماره تماس :
ایمیل :
آدرس :
وبسایت :
منبع :

اضافه کردن مزدور بعدی