مزدور

هادی قهرمانی نام پدر حسین قهرمانی هر دو فعالیتشون تو سپاه میباشد.

Card image

هادی قهرمانی

در اعتراضات مخبری میکنه.

شماره تماس :
ایمیل :
آدرس :
وبسایت :
منبع : https://twitter.com/Mozdoorane/status/1587122807024095235

اضافه کردن مزدور بعدی