مزدور

محمدرضا حکمت مخبر سپاه در اعتراضات

Card image

محمدرضا حکمت

محمدرضا حکمت مخبر سپاه در اعتراضات. از ایشون خبرای خیلی خوبی میرسه.

شماره تماس :
ایمیل :
آدرس :
وبسایت :
منبع : https://twitter.com/Mozdoorane/status/1587127242840309764?s=20&t=z3Bd2JNGLx3H1a2lI70QRA

اضافه کردن مزدور بعدی