مزدور

احسان شجاعی

Card image

احسان شجاعی

اطلاعات سپاه از سرکوبگران اعتراضات و مسلح به تفنگ ساچمه ای بود

شماره تماس :
ایمیل :
آدرس :
وبسایت :
منبع : https://twitter.com/Nika20221005/status/1586873891041038337?s=20&t=z3Bd2JNGLx3H1a2lI70QRA

اضافه کردن مزدور بعدی