مزدور

محمد باقر زاهدی اصل, مدرس دانشگاه ازاد

Card image

محمد باقر زاهدی اصل

مدرس دانشگاه ازاد از سرکوبگران اعتراضات بهبهان

شماره تماس :
ایمیل :
آدرس :
وبسایت :
منبع : https://twitter.com/Nika20221005/status/1586877944479318016?s=20&t=z3Bd2JNGLx3H1a2lI70QRA

اضافه کردن مزدور بعدی