مزدور

پاسدار مهدی دانایی

Card image

مهدی دانایی

از سرکوبگران ابان وارد جمعیت میشه به قصد شناسایی معترضین و بعد دستگیر میکنه

شماره تماس :
ایمیل :
آدرس :
وبسایت :
منبع : https://twitter.com/Nika20221005/status/1586879183652806656?s=20&t=z3Bd2JNGLx3H1a2lI70QRA

اضافه کردن مزدور بعدی